Driver licensing

ਇਸ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਓ:

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਰਹਿਣ ਆ ਰਹੇ ਹੋ  

ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ! ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਵੈਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਬੀ.ਸੀ. ਡਰਾਈਵਰਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 90 ਦਿਨ ਹਨ। 

90 ਦਿਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ‘ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ: 

 • ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘੁਮੰਣ-ਫਿਰਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ  

 • ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੋਨੀਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਛੋਟ ਹੈ।

 • ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ।  

 • ਫੈਡਰਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ (temporary foreign worker) ਹੋ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ‘ਸੀਜ਼ਨਲ ਐਗ੍ਰੀਕਲਚਰਲ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ (SAWP) ਵਿੱਚ ਹੋ। SAWP ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੈਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ‘ਤੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ SAWP ਅਧੀਨ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀ.ਸੀ. ਡਰਾਈਵਰਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ  

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ: 

 • ਤਸੀਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਯੂਕਰੇਨ ਡਰਾਈਵਰਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

  • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੂਕਰੇਨ ਡਰਾਈਵਰਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਬੀ.ਸੀ. ਡਰਾਈਵਰਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।  

 • ਤੁਸੀਂ ਬੀ.ਸੀ. ਡਰਾਈਵਰਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬੀ ਸੀ ਸਰਵਿਸਿਸ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪਛਾਣ ਵਜੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਛਾਣ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ: 

 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।  

 • ਕਲਾਸ 5, 6, 7 ਅਤੇ 8 ਨੌਲੇਜ ਟੈਸਟ ਯੂਕਰੇਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।  

 • ਅਸੀਂ 170 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਯੂਕਰੇਨੀ ਸਮੇਤ) ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਫੋਨ-ਉੱਤੇ-ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 

ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਲੋੜਾਂ

ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ – ਪਰ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਹਰ ਉਸ ਸਾਲ ਲਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਛੋਟ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਰੀਖ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ICBC ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ.ਸੀ. ਡਰਾਈਵਰਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਬੀ.ਸੀ. ਡਰਾਈਵਰਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਐਕਸਪਾਇਰ (ਅਵੈਧ) ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ‘ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਅਤੇ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 

information-circle

ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਲੋੜ

ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਿਡ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਨੌਨ-ਲਰਨਰ ਲਾਇਸੈਂਸ) ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਿਡ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸ 7 ਜਾਂ ਕਲਾਸ 8 ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

ਬੀ.ਸੀ. ਡਰਾਈਵਰਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹੋ? 

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ  

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ICBC-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਨੁਵਾਦਕ pdf ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।